ΧΡΥΣΟ.

Τα κοντά γυαλιστερά ποτήρια με το χρυσό υγρό.
Κλιν κλιν.
Πάντα μου θυμίζουν το αγόρι με τα χρυσά μάτια.